+36 70 600 8946 kiss.orsolya@pile.hu

ÁSZF Pile képzések&tanfolyamok

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  – Pile képzések

A képzésre jelentkező természetes személy (a továbbiakban Tanuló) és Gál Kiss Orsolya e.v. (Nyilvántartási szám: B/2020/006152 Székhely: 2030 Érd Edina u 20 Adószám: 68068246-1-33 a továbbiakban, mint Képző) között létrejövő Felnőttképzési Szerződéshez. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) rendelkezései kötelezően alkalmazandóak minden a Képző által szervezett és meghirdetett a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) hatálya alá eső felnőttképzési tevékenységre.

  1. Bevezetés

1.1. Képző rögzíti, Tanuló tudomásul veszi, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felnőttképzési tv. szerinti felnőttképzési szerződés jön létre Képző és a Tanuló között.

1.2. Képző a https://www.braingym-torna.hu/ vagy a www.pile.hu weboldalon az adott Képzésre történő jelentkezésnél elérhető és ott közzétett információkban rögzítettek szerinti képzés nyújtására valamint ehhez kapcsolódó szolgáltatásra vállalkozik, míg Tanuló, a jelen ÁSZF elfogadásával képzésben történő részvételre vállal kötelezettséget. A Képzési Tájékoztató a jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelynek tartalma a 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 21. § alapján került kialakításra.

  1. Tanuló kötelezettségei

2.1. Tanuló tudomásul veszi, hogy a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni az Intézménnyel.

2.2. Tanuló vállalja, hogy a Képzésen Képző által meghirdetett órarend szerint részt vesz, valamint Képző házirendjét megismeri és betartja. A Tanuló vállalja továbbá, hogy a megengedett hiányzás mértékét nem lépi túl.

2.3. A Tanuló vállalja továbbá, hogy a Képzésen történő részvételét a jelenléti ív aláírásával igazolja.

2.4. Tanuló a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Jelentkezési Lapon (a továbbiakban jelentkezési lap) rögzített személyes adati megfelelőek, azokat ellenőrizte, és azok valós adattartalmáért kizárólagos felelősség terheli.

2.5. A Tanuló a jelen ÁSZF elfogadásával Képző által szervezett képzésre jelentkezik. 2.6. Tanuló kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette a jelen szerződésben rögzítetteket illetve a képzés adatait, amely adatok összhangban vannak a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.

2.7. A Tanuló kijelenti, és szavatolja, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt minden feltételnek megfelel, így a jelen ÁSZF-el érintett képzéssel kapcsolatban vele szemben kizáró körülmény nem merül fel, semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy a képzésben részt vegyen.

2.8. Tanuló köteles a képzési díjat Képző számlájában rögzített fizetési határidőn belül, a számlán rögzített bankszámlaszámra, banki átutalás  útján megfizetni. A fizetés Képző számláján történő jóváírással válik teljesítetté. Ha a Tanuló késedelmesen fizeti meg Képző részére a képzési díjat, úgy Képző a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48 § alapján késedelmi kamatra jogosult. Képző tájékoztatja a Tanulót, Tanuló pedig tudomásul veszi Képző azon tájékoztatását, hogy Képző a képzési díjat egy összegben köteles meghatározni, továbbá a jelen szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben részt vevő személy terhére.

  1. Képző kötelezettségei

3.1. Képző a Képzés teljes időtartama alatt valamint a jelen ÁSZF-ben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során köteles mindvégig jóhiszeműen együttműködni a Tanulóval. 3.2. Az Képző vállalja, hogy megtartja az oktatás rendjét, és biztosítja a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges bejelentési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról) szerint, a képzéshez esetlegesen szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

3.3. Az Képző vállalja, hogy a képzésen való részvételről egységes dokumentumokat, és jelenléti ívet vezet.

3.4. A képzés elvégzéséről Képző a Tanuló írásbeli kérésére Tanúsítványt (igazolást), illetve az Educational Kinesiology Foundation, DBA Brain Gym® International and DBA Breakthroughs International Certificate-jét állítja ki.

3.5. A képzés időtartama alatt Képző teljesíti a jogszabály által meghatározott statisztikai adatszolgáltatási, és lejelentési kötelezettségét.

3.6. Az Képző a képzés időtartama alatt a Tanulót az oktatás rendjéről tájékoztatja.

3.7. A képzés teljes időtartama alatt Képző vállalja, hogy a nyilvántartásba vételének érvényességét folyamatosan fenntartja, valamint ha tevékenysége folytatásától eltiltják, a képzés még le nem oktatott óráira vonatkozó díját megtéríti. 3.8. Az Képző tájékoztatja a Tanulót – a felnőttképzésről szóló 2013. évi. LXXVII. törvény 17.§ (a) bekezdése szerint, hogy a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő nyilvántartási száma a következő: B/2020/006152

  1. Szerződésszegés jogkövetkezményei, felelősségvállalás

4.1. Tanuló a Képzés során az általa Képzőnek, valamint más harmadik személyek részére szándékosan vagy gondatlansággal okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

4.2. Tanuló köteles a jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit maradéktalanul betartani. Bármelyik kötelezettségének megszegése esetén Képző írásban felszólítja arra, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Amennyiben ezen írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül sem teljesíti a jelen felnőttképzési szerződésben vállalt kötelezettségét, Képző jogosult a jelen felnőttképzési szerződést azonnali hatállyal és egyoldalúan felmondani

. 5. ÁSZF hatálya

5.1. Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő jogviszony határozott időtartamig hatályos, a Képzési Tájékoztató 1.6. pontjában rögzített „A képzés befejezésének időpontja” napjáig hatályos. Képző rögzíti, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő jogviszony megszűnése a Tanulóval minden kifizetett illetőleg teljesített szolgáltatásra kiterjedően, maradéktalanul elszámol.

5.2. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha

5.2.1. a Tanuló a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált;

5.2.2. a Tanuló fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti vagy;

5.2.3. a Tanuló a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

5.3. A jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő Felnőttképzési Szerződést Képző azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Tanuló:

5.3.1. megtagadja az együttműködést a képzés bármelyik szakaszában;

5.3.2. a jelen ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit számára felróható módon nem teljesíti.

  1. Egyéb rendelkezések

6.1. Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő felnőttképzési szerződés alapján Képző csak képzési szolgáltatást teljesít, semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges vizsgaeredményekkel kapcsolatosan.

6.2. Jelen ÁSZF egyoldalú módosításának jogát Képző fenntartja.

6.3. Képző tájékoztatja a Tanulót, hogy a jelen ÁSZF alapján történő szolgáltatásnyújtás és kommunikáció nyelve a magyar.

6.4. Felek a jelen ÁSZF-ből származó vitás kérdéseket megkísérlik tárgyalás útján rendezni, melynek eredménytelensége esetén jogvitájuk elbírálása során a Felek a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény általános illetékességi szabályai alapján illetékességgel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.

6.5. Jelen ÁSZF-re a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Felnőttképzési tv. valamint a felnőttképzési tevékenységre vonatkozó egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Tanuló a jelen ÁSZF rendelkezéseit Képző képzési oldalán történő Képzésre jelentkezéssel fogadja el.

Kelt: 2024.május 28.

Gál Kiss Orsolya egyéni vállalkozó  / Brain Gym Instructor